Публикувано от EOP, 16.04.2018 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП Чистота, Община Мездра по 2 обособени позиции (ОП)

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на специализирана техника за нуждите на ОП Чистота, Община Мездра по 2 обособени позиции (ОП)

Решение, 18.04.2018 г.

Обявление, 18.04.2018 г.

Документация, 18.04.2018 г.

Техническа спецификация за обособена позиция №1, 18.04.2018 г.

Техническа спецификация за обособена позиция №2, 18.04.2018 г.

Методика за оценка, 18.04.2018 г.

Проект на договор, 18.04.2018 г.

Образци, 18.04.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 18.04.2018 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Съобщение за отваряне на ценови параметри, 16.07.2018 г.

Протокол № 1, 20.07.2018 г.

Протокол № 2, 20.07.2018 г.

Доклад, 20.07.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 20.07.2018 г.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, 23.07.2018 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 30.08.2018 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 30.08.2018 г.

Информация за приключил договор – ОП1, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор – ОП2, 08.07.2021г.