Публикувано от EOP, 22.03.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДЕЙНОСТИ ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ № 06/07/2/0/00118 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД МЕЗДРА“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДЕЙНОСТИ ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ № 06/07/2/0/00118 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД МЕЗДРА“


Решение, 22.03.2018 г.

Обявление, 22.03.2018 г.

Документация, 22.03.2018 г.

Техническа спецификация, 22.03.2018 г.

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, 22.03.2018 г.

Проект на договор, 22.03.2018 г.

Образци, 22.03.2018 г.


Протокол №1, 28.05.2018 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 15.06.2018 г.

Протокол № 2, 04.07.2018 г.

Протокол № 3, 04.07.2018 г.

Доклад от работата на комисията, 04.07.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 04.07.2018 г.

Договор с изпълнител, 28.08.2018 г.