Публикувано от EOP, 21.03.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ПРОЕКТ № 06/07/2/0/00118 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД МЕЗДРА“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ПРОЕКТ № 06/07/2/0/00118 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД МЕЗДРА“


Решение, 21.03.2018 г.

Обявление, 21.03.2018 г.

Документация, 21.03.2018 г.

Техническа спецификация, 21.03.2018 г.

Работни проекти, 21.03.2018 г.

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, 21.03.2018 г.

Проект на договор, 21.03.2018 г.

Образци, 21.03.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 21.03.2018 г.


Решение за промяна, 28.03.2018 г.

Документация с промяна, 28.03.2018 г.

Образци с промяна, 28.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП

Уведомяваме Ви, че на 03.04.2018 г. е постъпила жалба в Община Мездра с вх. № 24/03.04.2018 г. (входирана и в деловодството на Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-717/02.04.2018г.) срещу Решение № 187 от 21.03.2018г. на Кмета на Община Мездра за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от улична мрежа в град Мездра“, с уникален номер на поръчката в Регистъра за обществени поръчки № 00007-2018-0006.
В жалбата се съдържа искане за временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обжалваната обществена поръчка.
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на: 1/ определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.
Град Мездра, 03.04.2018 г.

Информация при производство по обжалване, 13.04.2018 г.

Решение за прекратяване на процедурата, 30.05.2018 г.