Публикувано от EOP, 12.03.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства”


Решение, 12.03.2018 г.

Обявление, 12.03.2018 г.

Документация, 12.03.2018 г.

Техническа спецификация, 12.03.2018 г.

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, 12.03.2018 г.

Проект на договор, 12.03.2018 г.

Образци, 12.03.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 12.03.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 19.03.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 29.03.2018 г.

Протокол №1, 11.07.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 31.08.2018 г.

Протокол №2, 11.10.2018 г.

Протокол №3, 11.10.2018 г.

Доклад, 11.10.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 11.10.2018 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 15.10.2018 г.

Решение за промяна, 29.11.2018 г.

Договор с изпълнител за Обособена позиция №1, 25.01.2019 г.

Договор с изпълнител за Обособена позиция №3, 25.01.2019 г.

Договор с изпълнител за Обособена позиция №2, 13.02.2019 г.