Публикувано от EOP, 07.03.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на сграда в град Мездра, обект на интервенция по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ”Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на сграда в град Мездра, обект на интервенция по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства”


Решение, 07.03.2018 г.

Обявление, 07.03.2018 г.

Документация, 07.03.2018 г.

Техническа спецификация, 07.03.2018 г.

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, 07.03.2018 г.

Проект на договор, 07.03.2018 г.

Образци, 07.03.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 07.03.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 27.03.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 29.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП

Уведомяваме Ви, че на 03.04.2018 г. е постъпила жалба в Община Мездра с рег. индекс № Ж-25/03.04.2018 г. срещу действията на Възложителя по издаване на Разяснение рег. Индекс № 26.00-311/27.03.2018г. по въпроси № 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16 и 18 от запитване вх. № 26.00-311/23.03.2018г. по обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на сграда в град Мездра, обект на интервенция по проект BG 16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки № 00007-2018-0004.
В жалбата се съдържа искане за временна мярка „спиране на процедурата“ до приключване на производството по обжалване на действията на Възложителя с окончателен акт.
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на: 1/ определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.
Град Мездра, 03.04.2018 г.

Информация при производство по обжалване, 13.04.2018 г.

Решение за прекратяване, 05.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 06.06.2018 г.