Публикувано от EOP, 06.03.2018 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи, предвидени по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“”

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи, предвидени по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“”


Обява, 06.03.2018 г.

Указания, 06.03.2018 г.

Технически спецификации, 06.03.2018 г.

Проект на договор, 06.03.2018 г.

Образци, 06.03.2018 г.


Протокол №1, 27.03.2018 г.


Утвърден протокол №2, 10.05.2018 г.


Договор с изпълнител