Публикувано от EOP, 13.02.2018 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Мездра по 7 обособени позиции (ОП) ”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Мездра по 7 обособени позиции (ОП) ”

Решение, 15.02.2018 г.

Обявление, 15.02.2018 г.

Документация, 15.02.2018 г.

Проект на договор за обособени позиции № №1, 2, 3, 4 ,5 и 6, 15.02.2018 г.

Проект на договор за обособена позиция №7, 15.02.2018 г.

Образци, 15.02.2018 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Отговор на постъпило запитване, 12.03.2018 г.

Решение за промяна, 14.03.2018 г.

Указания относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП, 28.03.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 28.03.2018 г.

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти, 30.03.2018 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 24.04.2018 г.

Протокол №1, 25.05.2018 г.

Протокол №2, 25.05.2018 г.

Доклад, 25.05.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 25.05.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 28.05.2018 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №1, 11.07.2018 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №4, 11.07.2018 г.

Решение за прекратяване на обособени позиции № №2, №5, №6, №7, 13.07.2018 г.

Решение за изменение, 13.07.2018 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №3, 24.10.2018 г.

Информация за приключен договор-ОП4, 08.07.2021г.

Информация за приключен договор-ОП1. 08.07.2021г.

Информация за приключен договор-ОП3, 28.10.2021 г.