Публикувано от EOP, 05.02.2018 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Провеждане на мерки по публичност и информираност за проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“”

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Провеждане на мерки по публичност и информираност за проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“”


Обява, 05.02.2018 г.

Технически спецификации, 05.02.2018 г.

Проект на договор, 05.02.2018 г.

Образци, 05.02.2018 г.

Утвърден протокол, 16.02.2018 г.

Договор с изпълнител