Публикувано от EOP, 14.12.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, по 2 обособени позиции (ОП) ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, по 2 обособени позиции (ОП) ”


Решение, 14.12.2017 г.

Обявление, 14.12.2017 г.

Документация, 14.12.2017 г.

Технически спецификации,14.12.2017 г.

Проект на договор,14.12.2017 г.

Образци, 14.12.2017 г.


Решение за удължаване срока за подаване на оферти, 09.01.2018 г.


Протокол №1, 17.01.2018 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 25.01.2018 г.


Протокол №2, 01.02.2018 г.

Протокол №3, 01.02.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 01.02.2018 г.

Решение за прекратяване – Обособена позиция №2, 25.05.2018 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №1, 05.06.2018 г.

Обявление за приключил договор, 12.09.2022 г.