Публикувано от EOP, 10.03.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0180-C01 и №РД-02-37-252/10.11.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020“ обект ОУ „Христо Ботев“”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект "Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0180-C01 и №РД-02-37-252/10.11.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020“ обект ОУ "Христо Ботев"”


Обявление, 13.03.2017 г.

Решение, 13.03.2017 г.


Документация, технически спецификации, образци 14.03.2017 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз


Протокол №1, 25.05.2017 г.


Обява за отваряне на ценови оферти, 10.07.2017 г.


Протокол №2, 20,07.2017 г.

Протокол №3, 20,07.2017 г.

Доклад, 20,07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 20,07.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 21.07.2017 г.


Договор с изпълнител, 25.09.2017 г.