Публикувано от EOP, 30.10.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” по 6 обособени позиции (ОП)”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” по 6 обособени позиции (ОП)”

Решение, 01.11.2017 г.

Обявление, 01.11.2017 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Документация, 02.11.2017 г.

Проект на договор, 02.11.2017 г.

Образци, 02.11.2017 г.

Технически спецификации за ОП1, 02.11.2017 г.

Технически спецификации за ОП2, 02.11.2017 г.

Технически спецификации за ОП3, 02.11.2017 г.

Технически спецификации за ОП4, 02.11.2017 г.

Технически спецификации за ОП5, 02.11.2017 г.

Технически спецификации за ОП6, 02.11.2017 г.

Разяснение по постъпило запитване, 24.11.2017 г.

Разяснение по постъпило запитване, 30.11.2017 г.

Решение за прекратяване на Обособена позиция №4, 08.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП
Уведомяваме Ви, че на 05.12.2017 г. е постъпила жалба пред Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-2570/05.12.2017 г. срещу Разяснение № 91.00.189/30.11.2017 г. на Кмета на Община Мездра по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект "Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 по 6 обособени позиции“, открита с Решение № 764/31.10.2017 г., с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00007-2017-0025.
В жалбата се съдържа искане за временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обжалваната обществена поръчка по всички обособени позиции.
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на: 1/ определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.
Град Мездра, 11.12.2017 г.

Информация при производство по обжалване, 20.02.2018 г.

Изменение на разяснение, 13.03.2018 г.

Решение за промяна, 16.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП

Уведомяваме Ви, че на 19.03.2018 г. е постъпила жалба пред Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-608/19.03.2018 г. (входирана и в деловодството на Община Мездра с вх. № Ж-18/19.03.2018г.) срещу Разяснение № 91.00.23/13.03.2018 г. на Кмета на Община Мездра по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект "Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 по 6 обособени позиции“, открита с Решение № 764/31.10.2017 г., с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00007-2017-0025.
В жалбата се съдържа искане за временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обжалваната обществена поръчка по всички обособени позиции.
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на: 1/ определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.
Град Мездра, 20.03.2018 г.

Решение за промяна, 18.06.2018 г.

Указания във връзка с представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в електронен вид, 19.06.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 19.06.2018 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, 05.07.2018 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 17.07.2018 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 23.07.2018 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, 23.07.2018 г.

Доклад от работата на комисията, 23.07.2018 г.

 

Договор с изпълнител за обособена позиция №1, 25.10.2018 г.

Договор с изпълнител за обособена позиция №2, 25.10.2018 г.

Договор с изпълнител за обособена позиция №3, 25.10.2018 г.

Решение за прекратяване на обособена позиция №5 и обособена позиция №6, 31.10.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 01.11.2018 г.