Публикувано от EOP, 23.02.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“ по обособени позиции ”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“ по обособени позиции ”


Обявление, 23.02.2017 г.

Решение, 23.02.2017 г.

Документация, 23.02.2017 г.

Образци, 23.02.2017 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз


Протокол №1, 16.05.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 31.05.2017 г.


Протокол №2 от работата на комисията, 29.06.2017 г.

Протокол №3 от работата на комисията, 29.06.2017 г.

Доклад от работата на комисията, 29.06.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 29.06.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 30.06.2017 г.


Договор с изпълнител – Обособена позиция №1

Договор с изпълнител – Обособена позиция №2

Договор с изпълнител – Обособена позиция №3

Договор с изпълнител – Обособена позиция №4