Публикувано от EOP, 11.09.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза на проектиране: „технически проект“ по обособени позиции”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти във фаза на проектиране: "технически проект" по обособени позиции”


Решение, 11.09.2017 г.

Обявление, 11.09.2017 г.

Документация, 11.09.2017 г.

Образци, 11.09.2017 г.

Проект на договор, 11.09.2017 г.

Задание за проектиране ОП1, 11.09.2017 г.

Задание за проектиране ОП2, 11.09.2017 г.

Задание за проектиране ОП3, 11.09.2017 г.

Задание за проектиране ОП4, 11.09.2017 г.


Протокол N1, 10.11.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 04.12.2017 г.


Протокол №2, 22.12.2017 г.

Протокол №3, 22.12.2017 г.

Протокол №4, 22.12.2017 г.

Доклад, 22.12.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 22.12.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 28.12.2017г.


Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 08.02.2018 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 08.02.2018 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №3, 08.02.2018 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №4, 08.02.2018 г.