Публикувано от EOP, 07.09.2017 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ Предоставяне на услуга по подготовка на пълно проектно предложение във фаза 2 на проект с наименование: „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ („Joint efforts against natural disasters” – JEAND) по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, по Приоритетна ос 3”

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ Предоставяне на услуга по подготовка на пълно проектно предложение във фаза 2 на проект с наименование: „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ („Joint efforts against natural disasters” – JEAND) по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, по Приоритетна ос 3”


Обява, 07.09.2017 г.

Документация, 07.09.2017 г.

Технически спецификации, 07.09.2017 г.

Проект на договор, 07.09.2017 г.

Образци, 07.09.2017 г.


Отговор на постъпило запитване, 12.09.2017 г.


Заповед за удължаване на срока за събиране на оферти, 19.09.2017 г.


Утвърден протокол, 02.10.2017 г.

Договор с изпълнител