Публикувано от EOP, 30.08.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА”


Решение, 30.08.2017 г.

Обявление, 30.08.2017 г.

Документация, 30.08.2017 г.

Приложение №1-обекти, 30.08.2017 г.

Образци, 30.08.2017 г.

Проект на договор, 30.08.2017 г.


Отговор по направено предложение за промяна, 07.09.2017 г.


Протокол 1, 17.10.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 30.10.2017 г.


Протокол 2, 06.11.2017 г.

Протокол 3, 06.11.2017 г.

Доклад от работата на комисията, 06.11.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 06.11.2017 г.


Договор с изпълнител, 18.01.2018 г.