Публикувано от EOP, 20.07.2017 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0086-C01 № РД-02-37-133/21.09.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 за обекти: СС ”Арда”, СС ”Стил 2016” и СС ”Май- 78”

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0086-C01 № РД-02-37-133/21.09.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 за обекти: СС ”Арда”, СС ”Стил 2016” и СС ”Май- 78”
 


Решение, 20.07.2017 г.

Покана, 20.07.2017 г.

Приложения, 20.07.2017 г.

Проект на договор, 20.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 08.08.2017 г.

Доклад, 08.08.2017 г.

Протокол от работата на комисията, 08.08.2017 г.


Договор с изпълнител, 27.10.2017 г.