Публикувано от EOP, 24.01.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители от община Мездра с цел подобряване на административния капацитет в областта на енергийната ефективност на сгради във връзка с изпълнение на договор № BG 16 RFOP001-8.003-0023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16 RFOP001-8.003 „бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители от община Мездра с цел подобряване на административния капацитет в областта на енергийната ефективност на сгради във връзка с изпълнение на договор № BG 16 RFOP001-8.003-0023 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16 RFOP001-8.003 „бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР ”


Обявление

Решение

Документация


Протокол 1, 31.03.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 25.04.2017год


Протокол №2, 05.05.2017год

Протокол №3, 05.05.2017год

Решение за избор на изпълнител, 05.05.2017год

Писмо относно Решение за избор на изпълнител, 10.05.2017год


Договор и приложения, 08.06.2017год