Публикувано от EOP, 14.07.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“ по обособени позиции“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“ по обособени позиции“


Решение, 17.07.2017 г.

Обявление, 17.07.2017 г.


Документация, 18.07.2017 г.

Технически спецификации, 18.07.2017 г.

Образци, 18.07.2017 г.

Проект на договор, 18.07.2017 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз


Протокол №1,08.09.2017 г.


Съобщение за отваряне на ценови предложения,26.09.2017 г.


Протокол №2,31.10.2017 г.

Протокол №3,31.10.2017 г.

Доклад от работата на комисията,31.10.2017 г.

Решение за избор на изпълнител,31.10.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 01.11.2017г.


Договор с изпълнител – Обособена позиция №1, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №2, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №3, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №4, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №5, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №6, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №7, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №8, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №9, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №10, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №11, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №12, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №13, 22.12.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция №14, 22.12.2017 г.

Анекс към договор 97.00-50 и обявление за изменение ,08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП1, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП2, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП3, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП4, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП5, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП6, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП7, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП8, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП9, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП10, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП11, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП12, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП13, 08.07.2021г.

Информация за приключил договор-ОП14, 08.07.2021г.