Публикувано от EOP, 12.07.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ДОСТАВКА НА НОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ДОСТАВКА НА НОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ”


Решение, 12.07.2017 г.

Обявление, 12.07.2017 г.

Документация, 12.07.2017 г.

Приложение №1-Технически спецификации,12.07.2017 г.

Приложение №2-Проект на договор, 12.07.2017 г.

Приложение №3-Образци, 12.07.2017 г.


Отговор на запитване, 18.07.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 14.08.2017 г.


Протокол №1 от работата на комисията, 21.08.2017 г.

Протокол №2 от работата на комисията, 21.08.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 21.08.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 23.08.2017 г.


Договор с изпълнител – Обособена позиция N1, 19.10.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция N2, 19.10.2017 г.

Договор с изпълнител – Обособена позиция N3, 19.10.2017 г.