Публикувано от EOP, 18.05.2020 г.

Доставка на 1 брой нов високопроходим автомобил, в изпълнение на проект: BG05M9OP001-2.040-0042 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \Доставка на 1 брой нов високопроходим автомобил, в изпълнение на проект: BG05M9OP001-2.040-0042 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Обява, 18.05.2020 г.

Техническа спецификация, 18.05.2020 г.

Методика, 18.05.2020 г.

Проект на договор, 18.05.2020 г.

Образци, 18.05.2020 г.

Утвърден протокол, 08.06.2020 г.

Договор с изпълнител, 22.06.2020 г.