Публикувано от EOP, 03.04.2020 г.

„Периодична доставка на хранителни продукти на едро за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособени позиции“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на хранителни продукти на едро за детски и социални заведения на територията на Община Мездра по обособени позиции“

Решение, 06.04.2020 г.

Обявление, 06.04.2020 г.

Документация, 06.04.2020 г.

Техническа спецификация, 06.04.2020 г.

Проект на договор, 06.04.2020 г.

Образци, 06.04.2020 г.

Бюлетин на САПИ, 06.04.2020 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Решение за изменение, 16.04.2020 г.

Протокол № 1, 08.07.2020 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 31.07.2020 г.

Протокол №2, 17.08.2020 г.

Протокол №3, 17.08.2020 г.

Доклад, 17.08.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 17.08.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 19.08.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 28.09.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 28.09.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №3, 28.09.2020 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №4, 28.09.2020 г.

Доп.споразумение към дог.97.00-28-ОП-3, 03.08.2022 г.

Приключен договор-ОП1, 25.10.2022 г.

Приключен договор-ОП2, 25.10.2022 г.

Приключен договор-ОП3, 25.10.2022 г.

Приключен договор-ОП4, 25.10.2022 г.