Публикувано от EOP, 20.06.2017 г.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Инженеринг(проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, на територията на община Мездра по двеобособени позиции:Обособена позиция № 1:„Многофамилна жилищна сграда в гр. Мездра, обл. Враца, блок „Леденик 2, ул. „Христо Ботев“ №80,84, вх.А, вх.Б“; Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда в гр. Мездра, обл. Враца, Блок „Леденик 4“, ул. „Индустриална“ № 17, 21, вх. А, вх. Б”. ”

Профил на купувача \ Пряко договаряне \ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Инженеринг(проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, на територията на община Мездра по двеобособени позиции:Обособена позиция № 1:„Многофамилна жилищна сграда в гр. Мездра, обл. Враца, блок „Леденик 2, ул. „Христо Ботев“ №80,84, вх.А, вх.Б“; Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда в гр. Мездра, обл. Враца, Блок „Леденик 4“, ул. „Индустриална“ № 17, 21, вх. А, вх. Б”.


Решение, 20.06.2017 г.

Покана, 20.06.2017 г.

Образци, 20.06.2017 г.

Проект на договор, 20.06.2017 г.

Енергийни обследвания и доклади, технически обследвания и паспорт към техническата спецификация на Блок „Леденик 2“, 20.06.2017 г.

Енергийни обследвания и доклади, технически обследвания и паспорт към техническата спецификация на Блок „Леденик 4“, 20.06.2017 г.


Протокол № 1.1, 30.06.2017 г.

Протокол № 1.2, 30.06.2017 г.

Доклад, 30.06.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 30.06.2017 г.


Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 08.09.2017 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 08.09.2017 г.