Публикувано от EOP, 23.10.2019 г.

Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на Община Мездра“

Решение, 28.10.2019 г.

Обявление, 28.10.2019 г.

Документация, 28.10.2019 г.

Технически спецификации, 28.10.2019 г.

Проект на договор, 28.10.2019 г.

Образци, 28.10.2019 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Решение за прекратяване на процедурата, 03.12.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 06.12.2019 г.