Публикувано от EOP, 19.09.2019 г.

Изработване на стратегия и план за действие във връзка с изпълнението на проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \„Изработване на стратегия и план за действие във връзка с изпълнението на проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, ROBG 416, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г.“

Обява, 19.09.2019 г.

Указания, 19.09.2019 г.

Техническа спецификация, 19.09.2019 г.

Методика, 19.09.2019 г.

Проект на договор, 19.09.2019 г.

Образци, 19.09.2019 г.

Удължаване срока за получаване на оферти, 30.09.2019 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 04.10.2019 г., 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.

Утвърден протокол, 17.10.2019 г.

Договор с изпълнител, 25.10.2019 г.