Публикувано от EOP, 14.08.2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \„Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“


Обява, 14.08.2019 г.

Техническа спецификация, 14.08.2019 г.

Методика, 14.08.2019 г.

Проект на договор, 14.08.2019 г.

Образци, 14.08.2019 г.

Количествена сметка, 14.08.2019 г.

Удължаване срока за получаване на оферти, 27.08.2019 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 02.09.2019 г., 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.

Утвърден протокол, 24.10.2019 г.

Договор с изпълнител, 13.12.2019 г.

Приключен договор-ДЗЗД КГ Кънстръкшън, 04.05.2022 г.