Публикувано от EOP, 12.08.2019 г.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ: Изпълнение на строителен надзор при осъществяване на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра“ и „Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“

Профил на купувача \ Пазарни консултации \ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ: Изпълнение на строителен надзор при осъществяване на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра“ и „Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“

Във връзка с одобрено финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. по Проект № BG06RDNP001-7.006-0030-C01/ 08.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР и по Проект № BG06RDNP001-7.007-0019-C01/ 08.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР, община Мездра предстои да обяви следните обществени поръчки по реда на ЗОП:
1. „Изпълнение на строителен надзор при осъществяване на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр. Мездра“;
2. „Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗОП прогнозната стойност на обществените поръчки се изислява към датата на решението за откриване им при съобразяване на пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности. За определяне прогнозната стойност на обществените поръчки, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

Запитване за оферта, 12.08.2019 г.

Техническа спецификация №1, 12.08.2019 г.

Техническа спецификация №2, 12.08.2019 г.

Образец на оферта, 12.08.2019 г.

Протокол, 03.09.2019 г.

Решение, 03.09.2019 г.