Публикувано от EOP, 19.06.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, по 4 обособени позиции (ОП) ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ, по 4 обособени позиции (ОП) ”


Решение, 19.06.2017 г.

Обявление, 19.06.2017 г.

Документация, 19.06.2017 г.

Приложение №1-Технически спецификации,19.06.2017 г.

Приложение №2-Образци, 19.06.2017 г.

Приложение №3-Проект на договор, 19.06.2017 г.


Решение за промяна, 22.06.2017 г.


Протокол №1 от работата на комисията, 19.07.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 31.07.2017 г.


Протокол №2 от работата на комисията, 21.08.2017 г.

Протокол №3 от работата на комисията, 21.08.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 21.08.2017 г.


Решение за прекратяване на ОП №2, 19,09.2017 г.


Решение за прекратяване на ОП №1, 03.11.2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 10.11.2017 г.


Договор с изпълнител по Обособена позиция №3, 13.12.2017 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №4, 13.12.2017 г.


Обявление за приключване на договор – Обособена позиция №3, 30.05.2018 г.

Обявление за приключване на договор – Обособена позиция №4, 30.05.2018 г.