Публикувано от EOP, 09.08.2019 г.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА по обособени позиции (маршрути)

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА“ по обособени позиции (маршрути)

Решение, 09.08.2019 г.

Обявление, 09.08.2019 г.

Документация, 09.08.2019 г.

Технически спецификации, 09.08.2019 г.

Проект на договор, 09.08.2019 г.

Образци, 09.08.2019 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 09.08.2019 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 03.09.2019 г.

 

Протокол №1, 09.09.2019 г.

Утвърден протокол №2, 09.09.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 09.09.2019 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №7, 21.10.2019 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №2, 22.10.2019 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №6, 22.10.2019 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №1, 07.02.2020 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №3, 07.02.2020 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №4, 07.02.2020 г.

Договор с изпълнител по обособена позиция №5, 07.02.2020 г.