Публикувано от EOP, 05.06.2019 г.

Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи, предвидени по проект № BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“ по 5 обособени позиции (ОП)

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи, предвидени по проект № BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“ по 5 обособени позиции (ОП)


Решение, 05.06.2019 г.

Обявление, 05.06.2019 г.

Документация, 05.06.2019 г.

Техническа спецификация, 05.06.2019 г.

Инвестиционен проект ОП1, 05.06.2019 г.

Инвестиционен проект ОП2, 05.06.2019 г.

Инвестиционен проект ОП3, 05.06.2019 г.

Инвестиционен проект ОП4, 05.06.2019 г.

Инвестиционен проект ОП5, 05.06.2019 г.

Проект на договор, 05.06.2019 г.

Образци, 05.06.2019 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 05.06.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 13.06.2019 г.

Протокол № 1 от работата на комисията, 08.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 16.07.2019 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 05.08.2019 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, 05.08.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 05.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 06.08.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 24.09.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 24.09.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №3, 24.09.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №4, 24.09.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №5, 24.09.2019 г.