Публикувано от EOP, 27.05.2019 г.

Провеждане на мерки за информация и публичност по проект BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Провеждане на мерки за информация и публичност по проект BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра“


Решение, 27.05.2019 г.

Обявление, 27.05.2019 г.

Документация, 27.05.2019 г.

Техническа спецификация, 27.05.2019 г.

Проект на договор, 27.05.2019 г.

Образци, 27.05.2019 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 27.05.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, 19.06.2019 г.

Протокол №1, 26.06.2019 г.

Протокол №2, 26.06.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 26.06.2019 г.

Договор, 30.07.2019 г.