Публикувано от EOP, 13.05.2019 г.

Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 2

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 2


Решение, 13.05.2019 г.

Обявление, 13.05.2019 г.

Документация, 13.05.2019 г.

Приложение №1 – Инвестиционен проект, 13.05.2019 г.

Приложение №2 – Техническа спецификация, 13.05.2019 г.

Приложение №3 – Методика за определяна на комплексна оценка, 13.05.2019 г.

Образци, 13.05.2019 г.

Проект на договор, 13.05.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 17.05.2019 г.

Протокол №1, 25.07.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 18.11.2019 г.

Протокол №2, 02.12.2019 г.

Протокол №3, 02.12.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 02.12.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 04.12.2019 г.

Договор с изпълнител, 05.02.2020 г.