Публикувано от EOP, 07.02.2019 г.

Организиране на събития по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Организиране на събития по проект ROBG 452 “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България


Решение, 07.02.2019 г.

Обявление, 07.02.2019 г.

Документация, 07.02.2019 г.

Методика, 07.02.2019 г.

Техническа спецификация, 07.02.2019 г.

Проект на договор, 07.02.2019 г.

Образци, 07.02.2019 г.

Протокол №1, 01.04.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 09.04.2019 г.

Протокол №2, 17.04.2019 г.

Протокол №3, 17.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 17.04.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 18.04.2019 г.

Договор с изпълнител, 16.05.2019 г.