Публикувано от EOP, 15.05.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Строително-ремонтни работи на общински сгради по две обособени позиции (ОП):ОП-1: Ремонт на кметство – с. Горна Кремена, Община Мездра; ОП-2: Ремонт на покрив на бизнесинкубатор – гр. Мездра ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Строително-ремонтни работи на общински сгради по две обособени позиции (ОП):ОП-1: Ремонт на кметство – с. Горна Кремена, Община Мездра; ОП-2: Ремонт на покрив на бизнесинкубатор – гр. Мездра ”


Решение, 15.05.2017 г.

Обявление, 15.05.2017 г.

Документация, 15.05.2017 г.

Технически спецификации, 15.05.2017 г.

Проект на договор, 15.05.2017 г.

Количествена сметка за обособена позиция №1, 15.05.2017 г.

Количествена сметка за обособена позиция №2, 15.05.2017 г.

Образци, 15.05.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 06.07.2017 г.


Протокол №1 от работата на комисията, 15.08.2017 г.

Протокол №2 от работата на комисията, 15.08.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 15.08.2017 г.


Договор с изпълнител за ОП1, 21.09.2017 г.

Договор с изпълнител за ОП2, 21.09.2017 г.