Публикувано от EOP, 11.01.2019 г.

Консултантски услуги за техническа и юридическа помощ при управлението и отчитането на проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\Консултантски услуги за техническа и юридическа помощ при управлението и отчитането на проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия”, договор № 94728/21.08.2018г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България


Решение, 11.01.2019 г.

Обявление, 11.01.2019 г.

Документация, 11.01.2019 г.

Техническа спецификация, 11.01.2019 г.

Проект на договор, 11.01.2019 г.

Образци, 11.01.2019 г.

Протокол №1, 15.02.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 13.03.2019 г.

Протокол №2, 01.04.2019 г.

Протокол №3, 01.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 01.04.2019 г.

Договор с изпълнител, 15.05.2019 г.