Публикувано от EOP, 09.01.2019 г.

Основен ремонт, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Мездра

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\ЗОП\Основен ремонт, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Мездра


Решение, 10.01.2019 г.

Обявление, 10.01.2019 г.

Документация, 10.01.2019 г.

Технически спецификации, 10.01.2019 г.

Проект на договор, 10.01.2019 г.

Образци, 10.01.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 04.02.2019 г.

Обявление за поправка, 04.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП
Уведомяваме Ви, че на 07.02.2019 г. е постъпила жалба пред Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-255/07.02.2019 г. срещу Разяснение рег.№ 91.00-23/04.02.2019 год, издадено в отговор на искане за разяснение по обществена поръчка с предмет: Основен ремонт, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Мездра – открита с Решение №15 от дата 10.01.2019 год., с уникален номер в регистъра на АОП: 00007-2019-0002.
В жалбата се съдържа искане за временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обжалваната обществена поръчка. Уведомлението от КЗК за образуване на производство №КЗК/189/2019 е получено на 26.02.2019г.
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на: 1/ определение, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.
град Мездра, 26.02.2019 год.

Обява за отваряне на ценови предложения, 15.05.2019 г.

Протокол №1, 27.05.2019 г.

Протокол №2, 27.05.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 27.05.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 28.05.2019 г.

Решение за прекратяване, 13.03.2020 г.