Публикувано от EOP, 08.01.2019 г.

„Дейности по информация, публичност и популяризиране при изпълнението на проект “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“ по обособени позиции.

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП\„Дейности по информация, публичност и популяризиране при изпълнението на проект “Добре дошли в средновековието”, Договор №106579/19.09.2018, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България“ по обособени позиции.


Решение, 08.01.2019 г.

Обявление, 08.01.2019 г.

Документация, 08.01.2019 г.

Технически спецификации ОП №1, 08.01.2019 г.

Технически спецификации ОП №2, 08.01.2019 г.

Проект на договор за ОП №1, 08.01.2019 г.

Проект на договор за ОП №1, 08.01.2019 г.

Образци, 08.01.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 21.01.2019 г.

Отговор на постъпило запитване, 23.01.2019 г.

Протокол №1, 18.02.2019 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, 26.03.2019 г.

Протокол №2, 09.04.2019 г.

Протокол №3, 09.04.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 09.04.2019 г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 10.04.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №1, 15.05.2019 г.

Договор с изпълнител по Обособена позиция №2, 05.11.2019 г.