Публикувано от EOP, 12.12.2018 г.

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ МЯРКА 7 ОТ ПРСР 2014-2020, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ МЯРКА 7 ОТ ПРСР 2014-2020, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“


Решение, 17.12.2018 г.

Обявление, 17.12.2018 г.

Документация, 17.12.2018 г.

Техническа спецификация ОП1, 17.12.2018 г.

Технически проект ОП1, 17.12.2018 г.

Техническа спецификация ОП2, 17.12.2018 г.

Технически проект ОП2, 17.12.2018 г.

Методика, 17.12.2018 г.

Проект на договор, 17.12.2018 г.

Образци, 17.12.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 18.12.2018 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Разяснение на постъпило запитване, 04.01.2019 г.

Разяснение на постъпило запитване, 10.01.2019 г.

Разяснение на постъпило запитване, 11.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП
Уведомяваме Ви, че на 03.01.2019 г. е постъпила жалба пред Комисията за защита на конкуренцията с вх. № ВХР-22/03.01.2019 г. срещу Решение № 828/12.12.2018г за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ МЯРКА 7 ОТ ПРСР 2014-2020, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. БРУСЕН И С. МОРАВИЦА, ОБЩИНА МЕЗДРА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ДОЛНА КРЕМЕНА И С. ЗВЕРИНО, ОБЩИНА МЕЗДРА“ с уникален номер в Регистъра за обществени поръчки 00007-2018-0026 и 2018/S 243-554025 – официален вестник на ЕС.
В жалбата се съдържа искане за временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обжалваната обществена поръчка по всички обособени позиции. Уведомлението от КЗК за образуване на производство №КЗК/55/2019 е получено на 16.01.2019г.
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на: 1/ определение, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.
град Мездра, 16.01.2019 год.

Информация при производство по обжалване, 22.01.2019 г.

Решение за удължаване на срока, 21.03.2019 г.

Протокол №1, 08.04.2019 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 30.04.2019 г.

Протокол №2, 21.05.2019 г.

Протокол №3, 21.05.2019 г.

Доклад, 21.05.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 21.05.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 22.05.2019 г.

Решение за прекратяване на процедурата, 02.01.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 06.01.2020 г.

Решение №26/17.01.2020г, 20.01.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 21.01.2020 г.

Договор за обособена позиция №1, 16.03.2020 г.

Договор за обособена позиция №2, 16.03.2020 г.

Информация за приключил договор-ОП1, 21.12.2021 г.

Информация за приключил договор-ОП2, 21.12.2021 г.