Публикувано от EOP, 29.11.2018 г.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Кметство с. Зверино – ОВК, община Мездра

Профил на купувача \ Пазарни консултации \ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Кметство с. Зверино – ОВК, община Мездра

Във връзка с проект „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с.Зверино“ № BG06RDNP001-7.008-0016 в ИСУН Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. За определяне стойността на разхода за извършване на строително-монтажните дейности, част ОВК, точка 1-4 ( оборудване ), Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

Запитване за оферта, 29.11.2018 г.

Количествена сметка, 29.11.2018 г.

Протокол, 12.12.2018 г.

Решение, 12.12.2018 г.