Публикувано от EOP, 15.11.2018 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Обект СС „Веслец“ с административен адрес: ул. „Веслец“ № 13; Обект СС „Искра“ с административен адрес: ул. „Генерал Заимов“ № 12; Обект СС „Бузлуджа- 1“ с административен адрес: ул. „Бузлуджа“ № 1; Обект СС „Дружба- 65“ с административен адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 65;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Обект СС „Странджа- 24“ с административен адрес: ул. „Странджа“ № 24; Обект СС „Успех“ с административен адрес: ул. „Рила“ № 17- 19; Обект СС „Никол“ с административен адрес: ул. „Генерал Столетов“ № 2; Обект СС „Георгиеви- Тошеви“ с административен адрес: ул. „Странджа“ № 54;

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Обект СС „Веслец“ с административен адрес: ул. „Веслец“ № 13; Обект СС „Искра“ с административен адрес: ул. „Генерал Заимов“ № 12; Обект СС „Бузлуджа- 1“ с административен адрес: ул. „Бузлуджа“ № 1; Обект СС „Дружба- 65“ с административен адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 65;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Обект СС „Странджа- 24“ с административен адрес: ул. „Странджа“ № 24; Обект СС „Успех“ с административен адрес: ул. „Рила“ № 17- 19; Обект СС „Никол“ с административен адрес: ул. „Генерал Столетов“ № 2; Обект СС „Георгиеви- Тошеви“ с административен адрес: ул. „Странджа“ № 54;

Решение за откриване на процедура, 15.11.2018 г.

Покана, 15.11.2018 г.

Документация, 15.11.2018 г.

Договор-образец, 15.11.2018 г.

Техническа спецификация ОП1, 15.11.2018 г.

Техническа спецификация ОП2, 15.11.2018 г.

Образци за подготовка на оферта, 15.11.2018 г.

Протокол от проведени преговори, 26.11.2018 г.

Доклад, 26.11.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 26.11.2018 г.

Договор с изпълнител за ОП1, 14.01.2019 г.

Договор с изпълнител за ОП2, 14.01.2019 г.