Публикувано от EOP, 23.10.2018 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: Поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Мездра по обособени позиции (ОП)

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: Поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Мездра по обособени позиции (ОП)

Решение за откриване на процедура, 23.10.2018 г.

Покана, 23.10.2018 г.

Документация, 23.10.2018 г.

Договор-образец, 23.10.2018 г.

Образци за подготовка на оферта, 23.10.2018 г.

Протокол от преговори, 06.11.2018 г.

Доклад, 06.11.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 06.11.2018 г.

Договор с изпълнител за обособена позиция №2, 30.11.2018 г.

Договор с изпълнител за обособена позиция №5, 30.11.2018 г.