Публикувано от EOP, 22.10.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Укрепване на свлачище в с. Игнатица, община Мездра“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Укрепване на свлачище в с. Игнатица, община Мездра“


Решение, 22.10.2018 г.

Обявление, 22.10.2018 г.

Документация, 22.10.2018 г.

Техническа спецификация, 22.10.2018 г.

Работни проекти, 22.10.2018 г.

Проект на договор, 22.10.2018 г.

Образци, 22.10.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 22.10.2018 г.

Отговор на постъпило запитване, 12.11.2018 г.

Протокол №1, 10.12.2018 г.

Обява за отваряне на ценови предложения, 18.12.2018 г.

Протокол №2, 02.01.2019 г.

Протокол №3, 02.01.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 02.01.2019 г.

Договор с изпълнител, 31.01.2019 г.