Публикувано от EOP, 25.09.2018 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. Петров“ № 20; СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“, ул. „Динко Петров“ № 15; СС „ОБОРИЩЕ-35“, ул.“Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 25.

Профил на купувача \ Договаряне без предварително обявление \ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. Петров“ № 20; СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“, ул. „Динко Петров“ № 15; СС „ОБОРИЩЕ-35“, ул.“Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 25.”
 

Решение за откриване на процедура, 25.09.2018 г.

Покана, 25.09.2018 г.

Документация, 25.09.2018 г.

Договор-образец, 25.09.2018 г.

Техническа спецификация, 25.09.2018 г.

Техническа спецификация – обследване ЕЕ, 25.09.2018 г.

Образци за подготовка на оферта, 25.09.2018 г.


Протокол от преговори, 09.10.2018 г.

Доклад, 09.10.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 09.10.2018 г.

Договор с изпълнител, 14.01.2019 г.