Публикувано от EOP, 10.09.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на сграда в град Мездра, обект на интервенция по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства "

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на сграда в град Мездра, обект на интервенция по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства "

Решение, 10.09.2018 г.

Обявление, 10.09.2018 г.

Документация, 10.09.2018 г.

Техническа спецификация, 10.09.2018 г.

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, 10.09.2018 г.

Проект на договор, 10.09.2018 г.

Образци, 10.09.2018 г.

Становище от предварителен контрол – АОП

Становище за осъществен контрол – АОП

Протокол №1, 12.11.2018г.

Протокол №1.1, 11.12.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения,17.12.2018г.

Протокол №2, 31.01.2019г.

Протокол №3, 31.01.2019г.

Доклад от работата на комисията, 31.01.2019г.

Решение за избор на изпълнител, 31.01.2019г.

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 01.02.2019г.

Договор с изпълнител, 08.04.2019г.