Публикувано от EOP, 07.09.2018 г.

ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД МЕЗДРА”ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Профил на купувача \ Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП \ОБЯВА ЗА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД МЕЗДРА”ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


Обява, 07.09.2018 г.

Указания, 07.09.2018 г.

Технически спецификации, 07.09.2018 г.

Проект на договор, 07.09.2018 г.

Образци, 07.09.2018 г.

Удължаване срока за получаване на оферти, 26.09.2018 г.

Дата и час на отваряне на офертите: 01.10.2018 г., 11:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Мездра, ул. “Христо Ботев“ № 27, сградата на община Мездра.

Утвърден протокол, 23.10.2018 г.