Публикувано от EOP, 04.09.2018 г.

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Изработване на ПУП по три обособени позиции ”

Профил на купувача \ Пряко договаряне ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Изработване на ПУП по три обособени позиции ”


Решение, 04.09.2018 г.

Покана, 04.09.2018 г.

Документация, 04.09.2018 г.

Техническа спецификация ОП1, 04.09.2018 г.

Техническа спецификация ОП2, 04.09.2018 г.

Техническа спецификация ОП3, 04.09.2018 г.

Проект на договор, 04.09.2018 г.

Образци, 04.09.2018 г.

Протокол №1.1, 21.09.2018 г.

Протокол №1.2, 21.09.2018 г.

Протокол №1.3, 21.09.2018 г.

Доклад, 21.09.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 21.09.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 25.09.2018 г.

Договор с изпълнител по ОП№1, 20.11.2018 г.

Договор с изпълнител по ОП№2, 20.11.2018 г.

Договор с изпълнител по ОП№3, 20.11.2018 г.