Публикувано от EOP, 02.05.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Текущ ремонт и изпълнение на СМР на обект „МБАЛ МЕЗДРА” по мярка МО2 – Подобряване на социалната инфраструктура по проект „Красива България ”

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Текущ ремонт и изпълнение на СМР на обект „МБАЛ МЕЗДРА” по мярка МО2 – Подобряване на социалната инфраструктура по проект „Красива България ”


Обявление, 02.05.2017 г.

Решение, 02.05.2017 г.

Документация, 02.05.2017 г.

Количествена сметка – Приложение към офертата, 02.05.2017 г.


Отговор на запитване, 22.05.2017 г.


Отговор на запитване, 25.05.2017 г.


Протокол от работата на комисията, 08.06.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 08.06.2017 г.


Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 09.06.2017 г.


Договор с изпълнител, 07.07.2017 г.