Публикувано от EOP, 27.07.2018 г.

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за обект: СС „КОМФОРТ-2016“, ул. „Д. Петров“ № 20; СС „ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА“, ул. „Динко Петров“ № 15; СС „ОБОРИЩЕ-35“, ул.“Оборище“ № 35; СС „СТИВИ“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 25.

Решение за откриване на процедура, 27.07.2018 г.

Покана, 2707.2018 г.

Документация, 27.07.2018 г.

Договор-образец, 27.07.2018 г.

Техническа спецификация, 27.07.2018 г.

Техническа спецификация – обследване ЕЕ, 27.07.2018 г.

Образци за подготовка на оферта, 27.07.2018 г.


Протокол от преговори, 08.08.2018 г.

Доклад, 08.08.2018 г.

Решение за избор на изпълнител, 08.08.2018 г.

Решение за прекратяване, 11.09.2018 г.