Публикувано от EOP, 16.07.2018 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК ВТОРА УПОТРЕБА”

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ С ТОВАРЕН ОТСЕК ВТОРА УПОТРЕБА”

Решение, 18.07.2018 г.

Обявление, 18.07.2018 г.

Документация, 18.07.2018 г.

Техническа спецификация, 18.07.2018 г.

Проект на договор, 18.07.2018 г.

Образци, 18.07.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 18.07.2018 г.

Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз

Решение за прекратяване, 21.08.2018 г.