Публикувано от EOP, 04.07.2018 г.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ: „Енергийна ефективност на сграда – Кметство с. Зверино, община Мездра“

Профил на купувача \ Пазарни консултации \ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ: „Енергийна ефективност на сграда – Кметство с. Зверино, община Мездра“

Съгласно раздел 14. 2. Условия за допустимост на разходите от Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти. Чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки. Община Мездра предвижда да кандидатства с проект „Енергийна ефективност на сграда – Кметство с. Зверино, община Мездра“. За определяне стойността на разхода за извършване на строително–монтажни работи, топлоизолация на покрив и съпътстващи, с които да се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

Запитване за оферта, 04.07.2018 г.

Количествена сметка, 04.07.2018 г.

Протокол, 12.07.2018 г.

Решение, 12.07.2018 г.