Публикувано от EOP, 28.06.2018 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ПРОЕКТ № 06/07/2/0/00118 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД МЕЗДРА“

Профил на купувача \ Публични състезания по ЗОП \ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ПО ПРОЕКТ № 06/07/2/0/00118 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД МЕЗДРА"


Решение, 28.06.2018 г.

Обявление, 28.06.2018 г.

Документация, 28.06.2018 г.

Техническа спецификация, 28.06.2018 г.

Работни проекти, 28.06.2018 г.

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, 28.06.2018 г.

Проект на договор, 28.06.2018 г.

Образци, 28.06.2018 г.

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП – представен в PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка), 28.06.2018 г.

Разяснение № 1, 05.07.2018 г.

Разяснение № 2, 06.07.2018 г.

Разяснение № 3, 12.07.2018 г.

Разяснение № 4, 16.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП

Уведомяваме Ви за постъпила жалба срещу Решение № 441 от 28.06.2018г. на Кмета на Община Мездра за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет. „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от улична мрежа в град Мездра“, с уникален номер на поръчката в Регистъра за обществени поръчки № 00007-2018-0012.
С писмо изх. № ИС-828/КЗК/627/2018г. на КЗК (получено по електронната поща на 27.07.2018г., в 09:45 часа), Комисията за защита на конкуренцията уведомява община Мездра, че по повод депозираната жалба с вх. № ВХР- 1577/11.07.2018г. срещу Решение № 441/28.06.2018 г. за откриване на процедура по реда на ЗОП с горецитирания предмет е образувано производство по преписка № КЗК-627/20.07.2018г.
В жалбата се съдържа искане за временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обжалваната обществена поръчка.
На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на: 1/ определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2/ решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.
Град Мездра, 27.07.2018 г.

Информация за обжалване, 27.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че с Решение № 16036/20.12.2018г. по адм. дело № 14472/2018г. на Върховен административен съд се ОТМЕНЯ Решение № 1090 от 04.10.2018г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка №КЗК-627/2018г., и вместо него е постановено, че се ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Фармвил“ ЕАД срещу решение № 441 от 28.06.2018 г. на кмета на Община Мездра за откриване на „публично състезание“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) по проект №06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра“.
Решение № 16036/20.12.2018 г. на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.
Предвид окончателното съдебно Решение № 16036/20.12.2018г. на ВАС е налице възможност за продължаване на действията на Възложителя и назначената оценителна комисия по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) по проект №06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра“.
град Мездра, 07.01.2019г.

Протокол № 1, 07.01.2019 г.

СЪобщение за отваряне на ценови оферти, 28.01.2019 г.

Протокол №2, 21.02.2019 г.

Протокол №3, 21.02.2019 г.

Решение за избор на изпълнител, 21.02.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 22.02.2019 г.

Договор с изпълнител, 11.04.2019 г.